Advert
sandalye fabrikası karabük

Kamil Güleç Kütüphanesi'nin Duvarında Hıristiyan Sembolü!

Kamil Güleç Kütüphanesi'nin Duvarında Hıristiyan Sembolü!

Kamil Güleç Kütüphanesi'nin Duvarında Hıristiyan Sembolü!
Bu içerik 10002 kez okundu.

Hayırsever İş Adamı Kamil Güleç tarafından yaptırılan ve görkemli şekilde açılışı yapılan Karabük Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki Kamil Güleç Kütüphanesi binasının dış cephesinde bulunan kitap şeklindeki duvarın üzerindeki şekillerin ne manaya geldiğini kamuoyuna ve okurlarımıza sormuştuk.

MEĞER HIRİSTİYAN SEMBOLÜYMÜŞ

Yaptığımız habere ilginç yorumlar geldi.

İŞTE BAHSEDİLEN GERÇEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleur de Lis

Bu sembol Tes­lis, ba­ba oğul kut­sal ruh, ba­ki­re Mer­yem ve Ceb­ra­il sem­bo­lü­dür. Bir­çok pa­paz ve pa­pa kı­ya­fet­le­rin­de, pa­pa asa­la­rın­da yer alan bu sem­bol araş­tı­rı­lır­sa, ne­yi tem­sil et­ti­ği ve kim­le­rin kul­lan­dı­ğı gö­rü­le­cek­tir.

KUTLU DOĞUM SEMBOLU OLARAK KULLANILMAK İSTENMİŞ

Bu sembol 2012 de kutlu doğum haftası sembolu olarak tasarlanıp kullanılmak istenmiş. Ancak tepkiler çığ gibi büyümüş. Kutlu doğum sembolü olarak tasarlanmasının ardından FETÖ nün yayın organı olarak adlandırılan Samanyolu gurubunda ciddi şekilde reklamları yapılmış. Sonrasında ise tartışmalar ve uyarılar çığ gibi büyümüş.

İŞTE O DÖNEME YANSIYANLAR

Hilale Sokuşturulan Hristiyan Amblemi...

Ön­ce çok ma­sum gö­rü­nen bir ha­ber: “Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­z’­i (sav) an­mak için, her yıl or­ga­ni­ze edi­len Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı sos­yal med­ya­da da kut­la­nı­yor.

Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı­’na özel ola­rak ha­zır­la­nan lo­go, Twit­ter ve Fa­ce­bo­ok’­ta pay­la­şım re­ko­ru kı­rı­yor. Sos­yal med­ya­da bü­yük il­giy­le kar­şı­la­nan Kut­lu Do­ğum lo­go­su­nu özel­lik­le genç­ler pro­fil res­mi ola­rak kul­la­nı­yor.

Sos­yal med­ya he­sa­bın­da bu lo­go­yu pay­laş­tık­tan son­ra bir­çok ki­şi­nin pro­fil res­mi ola­rak kul­lan­dı­ğı­nı ve çok kı­sa sü­re­de ya­yıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Ekin­ci, “E­ği­ti­mi sa­de­ce okul­la, sa­de­ce sı­nıf­la ve sa­de­ce ki­tap­la sı­nır­la­ma­mak ge­re­ki­yor. Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı genç­le­rin, öğ­ren­ci­le­rin yo­ğun ola­rak yer al­dı­ğı sos­yal med­ya­da da de­ğer­ler eği­ti­mi­ni sür­dür­mek için bu mec­ra­yı da kul­la­nı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.
Ha­berCi­han Ha­ber Ajan­sı­’n­da­n… Oku­du­ğu­nuz bir­kaç sa­tır­da ha­bi­re lo­go­ya vur­gu ya­pan ha­ber, Ni­san 2012 ta­rih­li. 

Ha­ber­de var­sa yok­sa lo­go. Ama hi­la­lin en ka­lın ye­ri­ne yer­leş­ti­ri­len şe­kil­den hiç bah­se­dil­mi­yor. Pe­ki o şe­kil ne?

Müs­lü­man­la­rı kan­dır­mak için ora­ya so­kuş­tu­rul­muş bir H­ris­ti­yan amb­le­mi. H­ris­ti­yan­la­r’­ın üç ilah (tes­lis) inan­cı­nı tem­sil eden amb­lem. Ha­ber­de her­kes bu­nu kul­la­nı­yor di­ye bu lo­go­nun kul­la­nıl­ma­sı teş­vik edi­li­yor. Mis­yo­ner kur­naz­lı­ğıy­la ha­zır­la­nan lo­go

kaynak:http://www.sadakatforum.com/hilale-sokusturulan-hristiyan-amblemi-t64398.0.html

Dün Samanyolu Haber internet sitesi, “rekor kırıyor” diye şu haberi verdi.(http://www.samanyoluhaber.com/teknoloji/Sosyal-medyada-Kutlu-Dogum-heyecani/746597/)

Bu logo, Kutlu Doğum Haftası’nın sembolü olarak tasarlanmış. Haberde, Hilâl ve Muhammed ismi anlatılıyor ve bu logonun “Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Diyanet İşleri Başkanlığına gelecek yıllardaki etkinlikler için teklif edileceği” anlatılmaktadır. 

Kaynak: http://www.ktuvakfi.org.tr/tehlikeli-logo/

HAYIRSEVER KAMİL GÜLEÇ VE REKTÖR POLAT NE YAPACAK?

Bu çizimi ve tasarımı kimin yaptığı konusunda henüz bir açıklama yok. Bu gerçeklerden sonra Hayırsever İş adamı Kamil Güleç'in ve KBÜ Rektörü Refik Polat'ın kütüphane binasındaki bu ikonları kaldırıp kaldırmayacağı, yada düzenleme yapıp yapmayacaklarını kamuoyu olarak merak ediyoruz.

 

kamil güleç kütüphanesi hıristiyan logo kamil güleç kütüphanesi kamil güleç kütüphamesi Fleur de Lis
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Ali     2017-04-28 Bizimkiler birseyi arastirmadigi icin koydurmustur. Bence kasit yoktur cehalettir. Derhal kaldirilmalidir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Parti Adının Kısaltmasını Bilmiyor Ama Aday Adayı Olmuş!
Parti Adının Kısaltmasını Bilmiyor Ama Aday Adayı Olmuş!
500 Kişi Okuma Yazma Sertifikası Aldı
500 Kişi Okuma Yazma Sertifikası Aldı